Program for perioden 2019 - 2023

Sterkere fellesskap

Kommunevalgprogram for Askøy Arbeiderparti

2019-2023Våre verdier

Arbeiderpartiet bygger sin politikk på verdiene frihet, likeverd og solidaritet. Frihet opplever vi først når samfunnet gir oss trygghet i jobb, helse, alderdom og familie. Likeverd er grunnleggende på alle områder av politikken. Vi mener at alle har krav på de samme muligheter til å utvikle seg, utnytte sine evner sine og leve sine liv. Solidaritet er vilje til samhold og uttrykk for ansvarsfølelse overfor andre. Alle mennesker har et ansvar, både for felleskapet, andre og seg selv. Vi mener solidariteten må være grenseløs og omfatte både nålevende og framtidige generasjoner.


Barnehage og skole

Vi mener den viktigste oppgaven for kommunen er å sikre at barn og unge får gode oppvekstvilkår, i barnehage, skole og fritid. I 2015 var Askøy kommune blant de kommunene i landet med lavest bemanning i både barnehage og skole. 

Etter Arbeiderpartiet overtok ansvar i 2015 er situasjonen blitt bedre. Det er nå flere voksne i kommunens skoler og barnehager, mange skoler har fått etterlengtet vedlikehold, og uteområdene i barnehagene er oppgradert. I noen barnehager er åpningstiden forlenget. Vi er likevel ikke i mål. Vi mener satsingen på barnehage og skole må fortsette.


Barne- og ungdomsskolen

Vi ønsker ar askøyskolen skal ha et godt læringsmiljø som legger vekt på at alle elever opplever mestring. Vi ønsker at grunnskolen skal være en plass for mestring og undring. Vi ønsker flere praktiske fag velkommen inn i skolen.

Dessverre opplever noen elever i askøyskolen å bli mobbet. Vi mener det viktigste tiltaket mot mobbing er å øke antall voksne i skolen. Det er bakgrunnen for at vi har ansatt fem miljøveiledere i askøyskolen, fire av dem på ungdomstrinnet. I tillegg har vi økt bemanningen ved PP-tjenesten, slik at barn får raskere den hjelpen de har krav på. Vi har også økt antallet helsesøstre slik at de er mer til stede på skolene. SFO er blitt gratis for barn fra 5. til 7. klasse.

Askøy Arbeiderparti vil:

* øke bemanningen i grunnskolen, og prioritere tidlig innsats. 

* sette inn riktig kompetanse tidlig ved mistanke om skolevegring. 

* bygge ny barneskole på Erdal og kombinert barne- og ungdomsskole Skogstunet, Follese. 

* opprettholde et desentralisert skolemønster på Askøy.

* fortsette vedlikeholdsprogrammet som skal sikre alle elever på Askøy gode, sunne skolebygg.

* sikre alle yrkesgrupper i skolen faglig oppdatering.

* stimulere til å gjøre undervisningen mer praktisk bl.a. ved å øke ressursene til ekskursjoner. 

* utrede et system der rektorer ansettes på åremål. 

* gjennomføre et prøveprosjekt med leksefri skole. 

* gi alle elever i grunnskolen et eget digitalt verktøy 

* gi gratis SFO til barn av foreldre med svak økonomi 

* oppmuntre til bedre samarbeid mellom ungdomstrinnet, kommunen og lokale virksomheter, slik at ungdom som har nytte av det, kan få deler av sin skolegang utplassert i arbeidslivet

* bedre samarbeidet på tvers mellom etater som har ansvar for å ivareta ungdom 

For Askøys barnehagebarn vil Askøy Arbeiderparti:

* sikre at den nasjonale bemanningsnormen, en voksen per tre barn 1-3 år, og en voksen per seks barn 4-6 år, blir overholdt på Askøy.

* jobbe for å justere åpningstidene i de kommunale barnehagene i samsvar med innbyggernes behov 

*sikre at barnehagene får nok midler til innkjøp av nødvendig utstyr 

* øke andelen kommunale barnehager 

* sikre alle ansatte muligheten til faglig oppdatering 

Barnevernet

Vi mener alle barn har rett til en trygg og god oppvekst. Askøy har nå blitt en Mitt Liv- kommune, noe som innebærer at kommunens barnevernsprakis jobber systematisk med verdiene åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.

Askøy Arbeiderparti har i denne kommunestyreperioden vært med å innføre et Hasteteam som har som mål å begrense unødvendige hasteflyttinger, og sikre barn og deres familier rask og effektiv hjelp når kriser oppstår. Arbeiderpartiet vil sikre omsorgshjem (fosterhjem) tettere oppfølging, slik at overgangen blir lettere både for barn og omsorgshjem.


Askøy Arbeiderparti vil:

* at barnevernstjenesten på Askøy skal være tilgjengelig hele døgnet og hele året 

* viderføre et hasteteam i barnevernstjenesten i kommunen 

* forebygge at barn i barnevernet flyttes mellom mange omsorgshjem 

* sørge for at kommunen gir tilpasset støtte og kompetanseheving til omsorgshjemmene 

* sikre kompetanseheving for ansatte i barnevernet 

* sikre kontinuitet i bemanningen i barnevernet 

Fattigdom

Forskjellene i Norge øker. Arbeiderpartiet vil jobbe for å reversere denne utviklingen. Askøy Arbeiderparti har i denne kommunestyreperioden vært med på å styrke innsatsen for å bekjempe fattigdom. Askøy kommune deltar nå i Fylkesmannen sin satsing mot barnefattigdom i Hordaland. Gjennom denne satsingen har flere barn fått muligheten til å delta på aktiviteter. I tillegg har vi økt sosialhjelpssatsene, og innført gratis skoleturer for 8.trinn.

Arbeiderpartiet har sørget for at flere lavinntektsfamilier får oppfølging av kommunen.  


Askøy Arbeiderparti vil:

* at sosialhjelpssatsene hele tiden skal følge det nasjonale nivået. 

* at det skal være gratis aktiviteter for ungdom gjennom hele sommerferien 

* øke antall lag og organisasjoner som forplikter seg til å inkludere barn, uavhengig av foreldrenes inntekt 

* at det skal fortsatt være et samarbeid mellom helsestasjonene og barnehagene, slik at man øker deltakelsen i barnehagen 

* gi gratis SFO til barn i familier med lav inntekt 

* gi gratis klasseturer til 8. trinn

* videreutvikle og styrke levekårsteamet 

* legge til rette for at alle barn kan delta i på aktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon 

* bedre muligheten for mennesker med restarbeidsevne til å få jobb 

Kultur og idrett

Askøy Arbeiderparti vil at Askøy skal ha et mangfoldig idretts - og kulturtilbud, som skaper trivsel for alle innbyggere, uansett aldersgrupper.

For å sikre et godt kulturtilbud har kommunen et særlig ansvar for å tilrettelegge for kulturlivet. I denne kommunestyreperioden har Askøy Arbeiderparti vært med på å forlenge åpningstidene på bibliotekene, og styrket kulturskolen, slik at flere kan ha glede av tilbudene.

I tillegg har Askøy Arbeiderparti vært med å øke tilskuddene til frivillige organisasjoner. Vi mener at frivilligheten er en viktig bærebjelke på Askøy, som sammen med kommunale tilbud, gir innbyggerne på Askøy et bedre lokalsamfunn, og en bedre hverdag. Askøy har et rikt, allsidig og godt idrettstilbud. Dette er svært viktig for å sikre en god folkehelse og for et godt oppvekstmiljø. Vi vil sikre arealer i bygdene for lek og fritid, idrettsanlegg og turløyper i kommunens arealplaner.

Askøy Arbeiderparti vil:

* styrke frivilligheten med gode tilskuddsordninger. 

* jobbe for at det etableres kulturtilbud også for de med nedsatt funksjonsevne. 

* ivareta gode bibliotektilbud, både på Kleppestø og Fauskanger. 

* etablere en ordning for tilskudd til tiltak som ivaretar og formidler Askøys historie, som sikrer mangfold innen kultur og idrett og som ivaretar kultur- og samfunnshus 

* starte forprosjekt for kulturhus i Kleppestø 

* styrke det gode arbeidet for sang- og musikkmiljøet i kommunen 

* styrke og sikre at museum- og historieområdet tas vare på og får gode rammevilkår 

* gi plass til flere i kulturskolen. 

* stimulere og støtte grupper som driver med drama, dans, barneteater, kunst o.l. 

* utvikle Strusshamn Kultursenter 

* videreutvikle Herdlas mangfold som kultur og friluftsted. 

* sikre lag- og organisasjoner gratis bruk av kommunale lokaler 

* utvikle samarbeidet med Kulturlosjen, Idrettsrådet og Askøy Sang og Musikksamskipnad 

* etablere ungdomsklubber i hver ungdomsskolekrets 

* arrangere faste dialogmøter mellom kommunen og Idrettsrådet i Askøy 

* sikre arealer for nye idrettsanlegg, lek, tur og fritid i kommunens planer. 

* forbedre tilskuddsordninger for etablering og drift av idrettsanlegg 

* gi tilskudd til kurs, opplæring og instruktørvirksomhet i lagene 

*videreføre ordningen med en tredjedels tilskudd til etablering av idrettsanlegg. 

* tilrettelegge for at frivillige organisasjoner skal kunne ha nytte av skolebygg, spesielt ved oppføring av nye skolebygg. 

Trivelige og trygge lokalmiljø
 
Askøy er en attraktiv kommune å bo i, og har hatt stor innflytting de siste 10 årene. Utbygging av kommunens tilbud har ikke holdt tritt med takten i husbygging, noe som betyr at vi har blitt en kommune med voksesmerter. Askøy har behov for flere skoler, større vannreserver, nye avløpsrenseanlegg, bedre veistandard og fortau på mange av veiene barna våre bruker til skolen.

Askøy Arbeiderparti mener at veksten i boligutbyggingen må styres, slik at kommunen blir i stand til å levere gode tjenester til både dagens og morgendagens askøyværinger. Voksesmertene skaper praktiske og økonomiske utfordringer for kommunen og vi har derfor de siste tre årene bremset boligbygging i områder hvor det ikke er plass til nye barn på den lokale skolen.

Skal man skape trivelige bomiljø må vi bygge ulike typer boliger og slik skape et variert nabolag. I tillegg er det viktig at det er nok gode uteareal i nærmiljøet slik at det finnes gode leke- og møteplasser for både barn, ungdom og voksne. Dette skaper vi best ved å lage planer for hvordan et område skal se ut og Askøy Arbeiderparti mener derfor at det er viktig at nye områder fortrinnsvis bygges ut etter en boligplan.

I en kommune i vekst er det lett for at fellesverdier som turterreng og friluftverdier går tapt.  Vi mener derfor det er viktig å verne om kommunens naturmangfold, allmennhetens tilgang til sjø, kultur- og landbruksareal, grøntområder og mye brukte turområder. Askøy sine flotte naturperler bør være tilgjengelige. Aktivitet er god folkehelse og det skal være kjekt å være ute både for store og små. Dette er viktige verdier som Askøy Arbeiderparti ønsker å ta hensyn til i utviklingen av kommunen.


Askøy Arbeiderparti vil: 

* fortrinnsvis bygge ut boliger i områder der infrastrukturen er på plass -  for eksempel der det er kapasitet for flere barn på nærmeste skole og barnehage. 

* sikre tilstrekkelig og god kvalitet på grønt- og uteareal når det skal bygges boliger. 

* sikre arealer for lek og fritid, idrettsanlegg og turløyper i kommunens planer. 

* ta vare på viktige landbruks-, kultur- og naturområder og gjennom samarbeid med skole, gårdseiere og frivilligheten gi ungdom mulighet til å bli kjent med lokalt kulturlandskap gjennom praktisk arbeid. 

* etablere parkanlegg, utendørs treningsparker og nærmiljøanlegg for alle aldersgrupper, med særlig vekt på barn og ungdom. 

* arbeide for bedre tilgjengelighet til populære turområder og sette av penger til å opparbeide flere turstier og gode rekreasjonsområder.   

* sikre allmennheten tilgang til sjø og tilrettelegge offentlige kaier og badeviker. 

* arbeide for å etablere flere fellesanlegg for fritidsbåter og kajakker 

* ta initiativ til opprettelsen av en lokal natur- kultur- og friluftsallianse, bestående av frivillige lokale interesseorganisasjoner, som kan fungere som en høringsinstans for kommunen 

* si ja til fiskeoppdrettsanlegg på land 


Et trygt arbeidsliv

For Askøy Arbeiderparti er det viktig å sikre at alle har en jobb å gå til, at det organiserte arbeidslivet bevares, og at vi har hele og faste stillinger fremfor midlertidighet.

Trygge og gode arbeidsplasser er en av Askøy Arbeiderparti sine viktigste saker. Det handler om å gi alle frihet til å leve egne liv og å gi alle innbyggere muligheten til å være med og bidra til fellesskapet.


Askøy Arbeiderparti vil:

* stille krav om antall lærlinger og tariffavtale ved kommunale anbud 

* at heltidsstillinger skal være hovedregelen i kommunen 

* at Askøy kommune skal ha minst 2 lærlinger per 1000 innbygger 

* hvert år øke innsatsen for å få ned sykefraværet i kommunen 

* ikke benytte seg av den økte midlertidigheten som arbeidsmiljøloven åpner for 

* at alle kommunale bygg på Askøy skal være universelt utformet 

* at Askøy kommune i samarbeid med NAV styrker tiltakene som skal hjelpe utsatte grupper ut i arbeidslivet 

* innføre et innkjøpsreglement som vektlegger gode arbeidsforhold og begrenser antallet underleverandører 

* etablere en kommunal vikarpool med faste stillinger innen levekår og oppvekst 

Helse og omsorg

For Askøy Arbeiderparti vil omsorg for dem som trenger det mest, være en av hovedoppgavene til fellesskapet. I denne kommunestyreperioden har Askøy Arbeiderparti satt i gang en rekke tiltak for å styrke innsatsen på helse- og omsorgsfeltet. Helsetilbudet for ungdom er blitt vesentlig bedre, barnevernet har fått mer ressurser, køene for å få hjelp fra PPT-tjenesten er kraftig redusert, og oppfølgingen av kreftpasienter er nå blant de beste i landet. Arbeiderpartiet har fått til mye, men det er fremdeles mye som gjenstår

Eldreomsorg

Det har skjedd mye viktig innenfor eldreomsorgen den siste kommunestyreperioden. Arbeiderpartiet har vedtatt en lokal forskrift om rett til langtidsopphold på sykehjem i kommunen, for å skape forutsigbarhet for søkere til sykehjemsplass.

Det er viktig at vi sikrer alle som trenger det et godt sykehjemtilbud, samtidig som vi må satse på forebyggende tiltak som gjør at eldre kan bo hjemme lenger. Det er viktig at vi gir alle eldre et godt aktivitetstilbud. Askøy arbeiderpartiet vil fortsette å prioritere flere dagsenterplasser, aktivitetskafé for eldre, samt å sikre de eldre tilgang til trygghetsterapeut og psykolog. Med Arbeiderpartiet har Askøy Kommune satset mer på velferdsteknologi. Dette bidrar til å redde liv og gjør at flere eldre kan leve trygge og selvstendige liv. Arbeiderpartiet vil arbeide videre med bedring av kosthold og ernæring.  Ernæringsfysiolog er ansatt for å sikre at vi lykkes.  

Vi har fjernet stoppeklokken innen helse og omsorgstjenestene. Gjennom å styrke tilliten i hjemmetjenesten, og sikre flere heltidsstillinger, får de ansatte mer tid med de eldre. Våre ansatte skal føle at de strekker til, og de eldre skal føle at de blir godt ivaretatt. Helse- og omsorgstilbud basert på tillitsmodellen lar brukere, pårørende og ansatte få mer å si.

Askøy Arbeiderparti vil:

* at Askøy kommune skal ha en lokal forskrift om rett til langtidsopphold på sykehjem 

* at vi skal bygge flere omsorgsboliger 

*at vi skal øke antall dagsenterplasser etter behov og etterspørsel ha en demo-leilighet slik at brukere og pårørende kan bli kjent med hvilke typer velferdsteknologi man kan tilby på Askøy 

*styrke samarbeidet mellom skoler og eldreomsorgen for å motarbeide ensomhet blant eldre. 

* at alle eldre som bor hjemme, får tilbud om veiledning om god og næringsrik mat. 

* at alle som bor på institusjon skal ha rett på god og næringsrik mat 

* at middagen på institusjoner på Askøy skal serveres til middagstid kl. 15. 30. 

* at fremtidige institusjoner som bygges på Askøy, skal ha eget kjøkken 

* heve kvaliteten i hjemmesykepleien gjennom tillit og økt satsing på hele stillinger. 

* gi økt kompetanse og sørge for at alle som jobber i helse og omsorg får tilstrekkelig opplæring 

* gi beboere på sykehjem et bedre aktivitetstilbud 

* ha minst en trygghetsterapeut i Askøy kommune. 

* at de eldre skal ha egen aktivitetskafé på Askøy. 

* legge til rette for at eldre kan delta på kulturelle aktiviteter og sosiale tilbud 

* organisere hjemmetjenesten i mindre team for å sikre mer kontinuitet og kvalitet i tjenesten 

Helse

Barselkvinner blir skrevet ut stadig tidligere etter fødsel på Haukeland sykehus.  Askøy Arbeiderparti har prioritert å styrke nærjordmorsenteret på Askøy, dette for å sikre god oppfølging av kvinnen, den nyfødte og den nye familien etter en fødsel. I samarbeid med Kvinneklinikken og Helse Bergen vil Askøy Arbeiderparti videreutvikle og tilrettelegge for at nye familier får en trygg start.

En ny helsestasjon for ungdom i Energigården ble tatt i bruk i mai 2018. Kommunen vil nå kunne gi et fullverdig tilbud om prevensjon, og lokalene gir mulighet for undervisning, kurs og gruppetilbud. Helsestasjonen har fått utvidet åpningstiden betydelig. Vi ønsker å videreføre dette tilbudet.

Med Arbeiderpartiet har Askøy blitt den første kommunen i landet som har egen hjertesviktkoordinator. Askøy er også den første kommunen i landet som har et rehabiliteringsprogram for kreftoverlevere.

Psykiske lidelser rammer stadig flere, kanskje særlig ungdommer og eldre. Derfor har Arbeiderpartiet fått ansatt flere psykologer i Askøy kommune.


Askøy Arbeiderparti vil:

* at nærjordmorsenteret på Askøy skal videreutvikles 

* at helsestasjon for ungdom skal være åpen to dager i uken. Åpningstidene skal være slik at ungdommene rekker helsestasjonen etter skoletid. 

* at helsestasjon for ungdom skal være gratis og være bemannet av både lege, psykolog og helsesøster. 

* at alle innbyggere i Askøy kommune skal sikres et helsefremmende miljø som bidrar til å forebygge kreftsykdom. 

* at alle kreftpasienter skal få et helhetlig og godt tjenestetilbud. Vi vil derfor videreføre prosjektet med kreftoverlevere også etter at det statlige tilskuddet bortfaller. 

* sikre at alle som trenger det skal ha tilgang på god psykologhjelp. 

Sammen for miljøet

Askøy Kommune skal være en miljøkommune som velger grønne løsninger og som er i front når det gjelder å bekjempe forurensing av plast, opprydning av gamle synder og miljøvennlig transport.

Askøy kommune har de siste tre årene vedtatt en rekke tiltak som kan være med på å gjøre Askøy til en grønnere kommune. Vi har satt i gang arbeidet med plan for Klima, miljø og infrastruktur som skal sette klimaarbeidet i kommunen i system.

I 2017 vedtok vi at kommunale bygg skal resirkulere sitt avfall på lik linje med private husholdninger, og det er blitt vedtatt tiltak som skal redusere plastforbruket i den kommunale driften. Det ble i 2016 satt av penger i budsjettet for å få ryddet opp i gammel forurensning på flere steder rundt om på øyen. Kommunen kjøper/leier nå elektriske biler som tjenestebiler, der det er hensiktsmessig. Dette gir lavere driftskostnader, men også god miljøeffekt. I tillegg har kommunen de siste årene innført et energisparende system som styrer lys og varme i kommunale bygg.

Den offentlige avløpsrensingen på Askøy er ikke god nok og mange av oss som bor i kommunen er ikke koblet til det offentlige avløpsnettet. Dette betyr at mye av kloakken til askøyværingene ender opp med å forurense Byfjorden. Teknologi som gjør at vi ikke trenger å forurense fjordene våre finnes, og vi er pålagt å oppdatere det offentlige systemet. For å få dette til må det en dugnad til fordi flere må bli tilkoblet offentlig vann og avløpsnett. Askøy Arbeiderparti mener at der det er rimelig bør alle tilkobles offentlig avløp slik at utslippene til Byfjorden blir minimale og kostnadene ved det offentlige vann- og avløpsnettet lavere, siden det er fordelt på flere innbyggere.

Askøy Arbeiderparti vil: 

* at hele Askøy skal kildesortere og kommunen skal bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

* at Askøy kommune skal bli en kommune som arbeider for å bekjempe plastforurensning og med mål om å bli plastfri. 

* at Askøy skal kreve de mest miljøvennlige alternativer til dagens kunstgressbaner. 

* at kommunen fortsatt skal være en pådriver for å rydde opp i gamle miljøsynder 

* ha støtteordninger for tiltak som bekjemper forsøpling 

* at flest mulig skal kobles til det offentlige vann- og avløpsnettet. 

* plassere flere offentlige søppelspann ved populære friluftsområder. 

* sørge for at området ved Vatnavatnet holdes i god stand. 

* åpne opp naturlige vannføringer og legge til rette for naturlig drenering for å begrense faren for overvann 

Samferdsel 

Regjering, Storting og Fylkeskommune har klare mål om å stoppe veksten i trafikk med personbil inn mot de store byene. Dette betyr at prisen for å kjøre bil til Bergen vil øke i årene som kommer. Det er derfor viktig at Askøy får et bedre kollektivtilbud, slik at flere enkelt og billig kan reise kollektivt til byen. På Askøy er de aller fleste veiene med trafikk av betydning eid av Hordaland Fylkeskommune, og det er også de som er ansvarlige for all kollektivtransport. Askøy er derfor helt avhengig av Hordaland Fylkeskommune for å få flere busser, et utvidet båttilbud og bedre veier.


De tre siste årene har Askøy Arbeiderparti satt av penger til å skifte ut alle de kommunale veilysene. Det har årlig blitt bevilget penger til vedlikehold av kommunal vei. Sykkelparkering er etablert på Kleppestøkaien og kommunen er meldt inn i Statens Vegvesen sitt Sykkelbynettverk som kan sikre kommunen ekstra midler ved bygging av gang- og sykkelveg. Båten går nå på lørdagen og har flere avganger enn tidligere. I budsjettet i 2017 ble det satt av 15 millioner kroner for å trafikksikre skoleveiene i kommunen.

Askøy Arbeiderparti vil:

* at alle barn på Askøy skal ha en trygg skolevei eller gratis skoleskyss

* at alle prosjektene i dagens bompengepakke skal bli fullført, men arbeide for andre finansieringsordninger av fremtidig veiutbygging

* etablere innfartsparkeringer med kollektivknutepunkt; ved Strusshamnsvannet, på Kleppestø, Ravnanger, Erdal og Fauskanger

* arbeide for at Hordaland Fylkeskommune sørger for oppgradering på Askøy sine fylkesveier og prioriterer kommunen når det gjelder midler til trafikksikring og veivedlikehold

* øke antall busser og bedre kollektivdekningen internt i kommunen

* arbeide for å bruke sjøen som trafikkåre. Flere ruter og anløp til Bergen, gjerne gjennom samarbeid med nabokommuner

* arbeide for å gjøre det enklere å gå eller sykle i hverdagen

Integrering og inkludering

Arbeiderpartiet skal sikre en god integreringspolitikk, der de som kommer til Askøy skal kunne bli aktive i lokalsamfunnet.

Flyktninger på Askøy som er foreldre ønsker mer kompetanse om den norske foreldrerollen. Askøy startet derfor i 2017 utdanningen av fire minoritetsveiledere. Målet er at foreldre skal bli tryggere i rollen som oppdragere i Norge. Det ble etablert et helseteam for flyktninger i 2017/ 2018.

Vi må sikre at Askøy Kommune blir et sted der alle kan føle mestring i hverdagen. Hver eneste dag deltar mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet og bidrar, som alle andre, til felleskapet. Gjennom å sørge for universell utforming og gode tilrettelagte arbeidsplasser, får mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser mulighet til å delta.

Arbeiderpartiet mener det er viktig å sikre alle som trenger det rett på brukerstyrt personlig assistent (BPA). Dette er et tilbud som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne større mulighet til å leve mer selvstendige liv.


Askøy Arbeiderparti vil:

* at Askøy kommune skal ta sin del av ansvaret for bosetting av flyktninger.

* at alle foreldre som deltar i introduksjonsprogrammet, skal få tilbud om kurs for å bli kjent med den norske foreldrerollen.

* at helseteamet for flyktninger skal opprettholdes.

* at barnehager og skoler skal sikres tilstrekkelig antall tolker.

* at lag og organisasjoner som satser på å integrere flyktninger og asylsøkere, skal få støtte til dette arbeidet.

* se på muligheten for umiddelbart å kunne  tilby jobb, fremfor introduksjonsprogram, for enkelte grupper.

* at alle kommunale bygg skal være universelt utformet.

* ha tilrettelagte arbeidsplasser innen varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende trening.

* sikre at alle som trenger det får brukerstyrt personlig assistent (BPA).

* samarbeide med frivillige lag og organisasjoner for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et godt aktivitetstilbud. 

* lage en handlingsplan for likeverd for alle, og motarbeide alle former for diskriminering basert på seksuell legning, kjønn, etnisitet og tro. 

Rusomsorg

Det er mange mennesker på Askøy som sliter med rusavhengighet. Askøy Arbeiderparti er opptatt av å sikre rusavhengige et godt og verdig tilbud. Vi har i denne kommunestyreperioden gitt personer som trenger det, tilbud om døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp.  

For Arbeiderpartiet er det viktig å prioritere det forebyggende arbeidet mot rus. Dette handler om å sikre at ungdom får god informasjon om hvilke konsekvenser bruk av rusmidler kan få.


Askøy Arbeiderparti vil:

* sikre tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til alle typer pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.

* sikre at pårørende for mennesker som sliter med rus får god oppfølging. 

* sørge for at ungdom blir gitt tilstrekkelig informasjon om konsekvensene ved bruk av rusmidler. 

* sette kommunen i stand til å ta imot alle som blir tidlig utskrevet fra statlige helsemottak.

* sikre at Rus- og psykisk helsetjenesten har rådgivere med brukererfaring.

* opprettholde en ambulerende tjeneste og minst én treningsleilighet

Næringsliv

Et variert, nyskapende og inkluderende næringsliv med et mangfold av bedrifter og arbeidsplasser, er grunnleggende for en god samfunnsutvikling i Askøy kommune. Arbeidsplassdekningen på Askøy har økt fra 53 til 57 prosent. Den må videre opp.

Askøy Arbeiderparti ønsker at vår kommune skal være en aktiv aktør for næringsutvikling, både innen vekstnæringer som marine-, maritime-, subsea- og leverandørindustrien, samt turisme. For at næringslivet skal være konkurransedyktig i framtiden, må bedriftene på Askøy ta «grønne» valg. En klima- og miljøvennlig næringsutvikling krever vilje til omstilling og deling av kunnskap og kompetanse med hverandre.

Askøy Arbeiderparti vil arbeide for å tilrettelegge nye områder til næring, enten ved å utvide eksisterende næringsområder eller avsette nye områder i kommuneplanens arealdel.

Vi mener kommunen må ha god kunnskap om næringslivets behov for å kunne yte hurtig saksbehandling og være forutsigbar i næringsspørsmål. Kommunen må også ta initiativ og oppmuntre til gode samarbeidsformer.


Askøy Arbeiderparti vil: 

* ha et attraktivt næringsliv som skaper varige verdier.

* trygge og bedre næringsgrunnlaget i kommunen.

* øke arbeidsplassdekningen i kommunen.
* stimulere til varierte yrkesmuligheter og flere lærlingeplasser innen ulike næringer.

* planlegge og tilrettelegge gode næringsområder og næringsklynger. 

* legge til rette for samarbeid få tvers av ulike bransjer.

* utvikle veier og annen infrastruktur som gjør det attraktivt å drive næring på hele Askøy.

* lage en langsiktig plan for videre utvikling av næringslivet på Askøy. 

* støtte arbeidet med å hjelpe grundere med idéutvikling og etablering av bedrifter.

* medvirke til at statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger utnyttes best mulig, og at disse kanaliseres inn i næringslivet.  

* utvikle Kleppestø til regionsenter som gir både private og offentlige tilbud.  

* etablere lokalsentre flere steder i kommunen.

En ansvarlig økonomisk politikk

Askøys befolkning er ung, med en gjennomsnittsalder på 36,5 år. En ung og voksende befolkning har gitt kommunen lave skatteinntekter per innbygger, sammenlignet med mange andre kommuner. Våre skatteinntekter per innbygger er ca. 80 prosent av gjennomsnittet i landet. Overføringer fra staten gjør at vi årlig har en inntekt på 95 prosent av gjennomsnittet.   

Tilveksten av barnefamilier kan gi kommunen gode skatteinntekter på lang sikt. På kort sikt har det imidlertid gitt kommunen høye kostnader i form av bygging og drift av skoler og barnehager.

Askøy har en høy lånegjeld, noe som betyr at kommunen bruker mye penger til betaling av renter og avdrag. Dette gir mindre penger til å drifte barnehager, skoler og sykehjem. Riksrevisjonen anbefaler at en kommunes gjeld er under 75% av kommunens driftsinntekter. På Askøy har dette forholdstallet vært langt over anbefalingen over flere år, og i 2017 var det på 119 %.

Regjeringen har de siste årene pålagt kommunene en rekke nye oppgaver, uten at staten har fulgt opp med tilstrekkelig finansiering. Det har blant annet blitt innført en bemanningsnorm i barnehagene, og en minstenorm for lærere i grunnskolen, uten at ordningene er fullfinansiert fra statens side.

Den økonomiske situasjonen i Askøy kommune vil være utfordrende i kommunestyreperioden 2019-2023, men ikke umulig.


Askøy Arbeiderparti vil:

* føre en ansvarlig og realistisk økonomisk politikk.

* dempe opptak av nye lån.

* få utarbeidet forprosjekt ved store utbygginger for å unngå overskridelser.

* jobbe for at overføringer fra stat og fylkeskommune i større grad gjenspeiler de oppgavene kommunen skal løse.

* tilrettelegge for etablering og drift av næringsvirksomhet på Askøy.

* styre innbyggerveksten slik at de store investeringene kan strekkes utover i tid. 

* prioritere vedlikehold, for å slippe å rive og bygge nytt.

* investere i kommunens barn og unge, fordi det er god økonomi å forebygge.

* styrke kommunens økonomi ved hjelp av en eiendomsskatt på max. 2 promille, med fritak for husholdninger med lav inntekt.

Åpenhet og dialog

De siste årene har vi sett hvor viktig det er at kommunen er mest mulig åpen om egen virksomhet. Det er viktig at askøyfolk får god og faktabasert informasjon om hva kommunen gjør og hva den planlegger å gjøre. Tillit er en viktig forutsetning for at demokratiet skal fungere. Askøy kommune har behov for å forbedre tillitsforholdet til sine innbyggere:

Askøy Arbeiderparti vil:

* gå inn for at kommunale utvalg i større saker holde åpne høringer der berørte og interesserte inviteres inn til å presentere sitt syn. 

* ta initiativet til at kommunale utvalg bruker sosiale medier for å informere om sin virksomhet og besvare spørsmål fra publikum.

* at kommunestyret holder noen av sine møter andre steder enn i Kleppestø for å oppnå kontakt med større deler av befolkningen.

* at kommuneledelse og administrasjon skal forbedre sin informasjon til og dialog med innbyggerne.

* sakspapirer må være lettere tilgjengelige for folk.

* at det etableres en mer utadrettet og aktiv informasjonstjeneste fra kommunens side.

* at alle henvendelser fra innbyggere blir besvart innen 14 dager.

* etablere en prøveordning med borgerombud som skal hjelpe innbyggere som kommer i konflikt med kommunal virksomhet eller ikke forstår hvordan de skal forholde seg til kommunale saker som angår dem. Ombudet skal særlig ivareta rettighetene til utsatte grupper.


Det er i kommunene kampen for velferdssamfunnet må vinnes. 

Stem Arbeiderpartiet.


Er du enig med Askøy Arbeiderparti om Program for perioden 2019 - 2023?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!